Terms and conditions

PrimeStreets

The terms and conditions of PrimeStreets are written in Dutch.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIMESTREETS

Artikel  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Abonnement: de overeenkomst welke wordt aangegaan tussen Primestreets alsmede de cliënt. De cliënt kan een eigenaar zijn of een makelaar, welke namens een eigenaar werkzaamheden uitvoert of een retailer. Daarnaast kan een cliënt een geïnteresseerde kandidaat zijn om gebruik te maken van onze adverteermogelijkheden;
 • Advertentie: Dit is een geplaatste, of aangeboden, of op het platform geplaatste uiting, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden en/of opgevraagd;
 • Adverteerder: Dit kan een particuliere adverteerder of een zakelijke adverteerder zijn;
 • Advertentieovereenkomst: Dit betreft de overeenkomst tussen de adverteerder alsmede Primestreets met betrekking tot het plaatsen van één of meerdere advertenties op het platform;
 • Primestreets: Primestreets B.V. (kvk 86310291) is de juridische eigenaar van het platform www.primestreets.eu .
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen de mogelijke adverteerder of cliënt alsmede Primestreets voor het afnemen van één of meerdere advertenties/of overige diensten;
 • Particulier adverteerder: Dit betreft een natuurlijke persoon welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en welke een overeenkomst aangaat met Primestreets;
 • Platform: het desbetreffende platform www.primestreets.eu
 • Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden van Primestreets;
 • Website: De website van de adverteerder ook wel het platform Primestreets genoemd;
 • Zakelijke adverteerder: De rechtspersoon al dan niet de natuurlijke persoon welke handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Primestreets voor het gebruik van het platform. Er zijn een drietal soort gebruikers op de site:
  –    Eigenaar (de eigenaar van het desbetreffende pand kan zelf ervoor kiezen bepaalde informatie te uploaden en een object te plaatsen op het platform);
 • Makelaar (de partij welke namens een eigenaar of een huurder een object plaatst op het platform);
 • Huurder (ook wel ‘de zoeker’ op het platform of de partij die een object plaatst op het platform).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de client ( de adverteerder) respectievelijk de gebruiker enerzijds en Primestreets anderzijds. Door gebruik te maken van het platform en het plaatsen van een advertentie en/of het aangaan van een overeenkomst met Primestreets voor het verkopen en/of verhuren van vastgoed of andere redenen verklaart de gebruiker c.q. adverteerder zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen adverteerders alsmede gebruikers onderling. Derden zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Adverteerder en of de gebruiker is uitgesloten.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden onverbindend is of wordt, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de niet verbindende bepaling.
 5. Primestreets heeft het recht om de voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen en te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden deze gewijzigde voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op het platform www.primestreets.eu. Vanaf het moment dat de voorwaarden zijn gewijzigd zijn deze vanaf het moment van publicatie op het platform direct ook voor de lopende overeenkomsten van toepassing.

Artikel 3. Advertentieovereenkomst

 1. Een advertentieovereenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Primestreets aan de adverteerder dat de specifieke advertentie geplaatst zal worden. Daarbij gelden de tarieven welke tussen partijen zijn afgesproken en vastgelegd.
 2. De plaatsing van de advertentie kan gedurende een specifieke periode, welke nader tussen partijen dient te worden afgesproken, worden bepaald.
 3. Door het aangaan van een overeenkomst tot het plaatsen van een advertentie heeft Primestreets reeds nu als dan toestemming om gedurende de gehele afgesproken looptijd de advertentie volledig, inclusief eventueel beeldmateriaal of hyperlinks, te (her) gebruiken en te plaatsen op het platform primestreets.eu.
 4. Door het aanbieden van de advertentie geeft de adverteerder Primestreets toestemming om de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal of hyperlinks te (doen) plaatsen.
 5. De adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
 6. Door verwijdering van de advertentie door adverteerder komt de resterende plaatsingstermijn voor die advertentie automatisch te vervallen, zonder dat adverteerder recht heeft op restitutie van het voor plaatsing van de advertentie verschuldigde bedrag.
 7. Adverteerder vrijwaart Primestreets voor alle schade en iedere vordering van derden die ontstaat als gevolg van het gebruik van de advertentie conform dit artikel.

Artikel 4. Ontbinding

 1. Een particulier adverteerder heeft het recht de advertentieovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het aangaan van de advertentieovereenkomst te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Primestreets.
 2. Indien uitvoering van de advertentieovereenkomst met voorafgaande instemming van de particulier adverteerder is gestart binnen de in lid 1 bedoelde termijn en de advertentieovereenkomst binnen die termijn door Primestreets volledig is nagekomen, dan vervalt het recht op ontbinding op het moment dat de Advertentieovereenkomst volledig is nagekomen.
 3. Indien de uitvoering van de advertentieovereenkomst op verzoek van de particulier adverteerder is aangevangen tijdens de in lid 1 bedoelde termijn, doch de advertentieovereenkomst door Primestreets nog niet volledig is nagekomen, dan zal in geval van ontbinding conform lid 1 van dit artikel de overeengekomen vergoeding voor de periode vanaf de start van de plaatsing van de advertentie tot aan ontbinding (naar rato) aan de particulier adverteerder in rekening worden gebracht.
 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op advertentieovereenkomsten met zakelijk adverteerders.


Artikel 5. Reservering advertentieruimte op het platform van Primestreets

 1. Reservering van advertentieruimte op het platform Primestreets geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. Indien om welke reden dan ook plaatsing in de gereserveerde advertentieruimte niet mogelijk is zal Primestreets , zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder gehouden te zijn, naar haar beste vermogen trachten om Adverteerder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden, dan wel het reeds betaalde bedrag voor de betreffende advertentie aan adverteerder te retourneren.

Artikel 6. Inhoud en aanlevering van de Advertentie

 1. De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de toepasselijke wet en/of regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Adverteerder vrijwaart Primestreest zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Primestreets geleden of te lijden schade.
 2. De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist, volledig en niet misleidend is.
 3. De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.
 4. Primestreets behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen.
 5. De Advertentie dient voor de door Primestreets aangegeven sluitingstijd en conform de door Primestreets bekendgemaakte specificaties te worden aangeleverd bij Primestreets. De Adverteerder draagt het risico van juiste en tijdige aanlevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
 6. Primestreets is gerechtigd om Advertenties die na de sluitingstijd of niet conform de in dit artikel genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te plaatsen, dan wel de met plaatsen daarvan gemoeide extra kosten aan de Adverteerder in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de Adverteerder tot betaling van een naar het oordeel van Primestreets redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie gemoeide bedrag.

Artikel 7. Tarief en betaling

 1. Voor bepaalde Advertenties dient door de Adverteerder te worden betaald. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Indien sprake is van een betaalde Advertentie vindt plaatsing van de Advertentie op de Het platform plaats nadat Primestreets het voor de Advertentie verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
 3. In geval van betaling via automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door Primestreets worden geïncasseerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Primestreets besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud, de samenstelling, het functioneren en de beschikbaarheid van haar Platform. Niettemin geeft Primestreets geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de platform, of ten aanzien van het functioneren en de beschikbaarheid van het platform, noch garandeert Primestreets dat de in het platform vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd.
 2. Primestreets is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van het platform maken of het – al dan niet tijdelijk – verminderd of niet functioneren van het platform. Primestreets is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties, voor de producten en diensten die worden aangeboden en voor de gevolgen van het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Primestreets voor haar verplichtingen op grond van een Advertentieovereenkomst is voorts beperkt tot maximaal het totaalbedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de betreffende Advertentie.
 4. Ten aanzien van Zakelijke Adverteerders geldt dat voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Zakelijke Adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Primestreets meldt. Indien niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade of het moment waarop die schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk melding is gedaan bij Primestreets , vervallen alle rechten van Zakelijke Adverteerder op grond van dit artikel.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Primestreets voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Het aanmaken van een account

Indien een Uitgave de mogelijkheid biedt om een account aan te maken gelden hiervoor de volgende voorwaarden:

 • De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;
 • Gebruikers en Adverteerders jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker c.q. Adverteerder dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
 • De Gebruiker c.q. Adverteerder is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;
 • Het is de Gebruiker c.q. Adverteerder niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot het platform;
 • De Gebruiker c.q. Adverteerder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/ logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker c.q. Adverteerder vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Primestreets daarvan direct op de hoogte te stellen. Primestreets is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgave en de overige gebruikers en de Gebruiker c.q. Adverteerder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;
 • Primestreets behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren indien (het vermoeden bestaat dat) de Gebruiker c.q. Adverteerder in strijd handelt of heeft gehandeld of anderszins onrechtmatig handelt.

Artikel 10. Feedback

 1. In sommige gevallen biedt het platform de mogelijkheid aan Gebruikers om feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Adverteerder. Indien de Gebruiker naar het oordeel van Primestreets misbruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van feedback, bijvoorbeeld door het gebruik van beledigende taal, kan Primestreets de toegang van deze Gebruiker tot het platform blokkeren.
 2. Het is Adverteerders niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Advertentie op het platform (al dan niet door gebruik te maken van andere e-mailadressen).

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van de exploitatie van het platform worden door Primestreets persoonsgegevens verzameld. Met uitzondering van de gegevens bedoeld in lid 3, is op de verwerking van deze persoonsgegevens de Privacyverklaring van Primestreets (https://www.Primestreets.eu/eu/privacy) van toepassing.
 2. Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via het platform verkregen (persoons)gegevens en/of contactformulieren in het platform met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel, waaronder het verzenden van (ongevraagde) communicatie waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard, en het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders, is verboden.
 3. Indien een Advertentie persoonsgegevens bevat, treedt Primestreets ten aanzien van die gegevens op als verwerker en Adverteerder als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Primestreets zal de betreffende gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Advertentieovereenkomst.
 4. Voor zover de verwerking van de onder lid 3 bedoelde persoonsgegevens valt onder de reikwijdte van de AVG, verbindt Primestreets zich ten aanzien van deze gegevens:
  a) de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor het in lid 3 omschreven doel en conform de eventuele voorafgaand aan het aangaan van de Advertentieovereenkomst door Adverteerder gegeven schriftelijke instructies;
  b) behoudens voor zover openbaarmaking en/of doorgifte het doel is, de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden (anders dan sub-verwerkers) door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder;
  c) alle passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen voor een veilige verwerking, bewaring of opslag;
  d) desgevraagd Adverteerder bijstand te verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken tot uitoefening van rechten van betrokkenen te beantwoorden, voor zover mogelijk;
  e) de persoonsgegevens niet langer onder zich te houden dan redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief uit de verstrekte gegevens afgeleide gegevens en informatie en gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van de Advertentieovereenkomst te vernietigen, met dien verstande dat Primestreets te allen tijde gerechtigd is de persoonsgegevens op te slaan als onderdeel van haar (digitale) archief van het platform waarin de Advertentie is geplaatst;
  f) de persoonsgegevens niet te (laten) verwerken in landen buiten de Europese Unie, tenzij zulks wettelijke is toegestaan;
  g) de Adverteerder onmiddellijk te informeren en binnen redelijke termijn een rapport te verstrekken indien Primestreets weet of vermoedt dat sprake is van onbevoegd gebruik, veiligheidsincidenten of datalekken met betrekking tot de persoonsgegevens, en samen te werken met Adverteerder om deze gegevens terug te krijgen en zo nodig betrokkenen te informeren en verder onbevoegd gebruik, verspreiding of openbaarmaking te voorkomen;
  h) de Adverteerder onverwijld te informeren indien een bevoegde instantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving is verboden;
  i) de Adverteerder in de gelegenheid te stellen om de uitvoering en naleving van de hiervoor gemaakte afspraken over bewaring en gebruik van persoonsgegevens te controleren.
 5. Primestreets kan bij de uitvoering van de Advertentieovereenkomst gebruik maken van derden, die ten aanzien van de eventuele persoonsgegevens die de Advertentie bevat gelden als sub-verwerkers. Primestreets zorgt ervoor dat deze sub-verwerkers gebonden zijn aan dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen als die op Primestreets rusten uit hoofde van lid 4 van dit artikel. Op verzoek zal Primestreets de Adverteerder informeren over deze sub-verwerkers. De Adverteerder kan bezwaar maken tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in de Advertentie aan deze sub-verwerkers. In dat geval is Primestreets gerechtigd de Advertentieovereenkomst te ontbinden.
 6. Indien Adverteerder overeenkomstig het bepaalde in lid 4 sub b) toestemming verleent aan Primestreets om de persoonsgegevens aan derden te verstrekken, verstrekt Adverteerder aan de betrokkenen duidelijke en volledige informatie overeenkomstig de AVG omtrent de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens gebruik zullen worden en verkrijgt de Adverteerder toestemming van de betrokkenen voor verstrekking aan en het gebruik van de persoonsgegevens door deze derden, voor zover dit wettelijk is vereist. Adverteerder zal deze toestemming zoveel als mogelijk vastleggen en zal deze op verzoek aan Primestreets verstrekken.

Artikel 12. Beveiliging

 1. Primestreets spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 2. Primestreets is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van het platform wordt gemaakt.
 3. Het is verboden om de beveiliging van het platform of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Artikel 13. Sites en diensten van derden

 1. Het Uitgave en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Primestreets heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 2. 2. Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Primestreets is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 14. (Deep)linken naar, scrapen van en automatische plaatsing op het platform

 1. Primestreets staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar het platform, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op het platform opleveren. Primestreets is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar het platform te verwijderen en verwijderd te houden.
 2. Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van het platform te verkrijgen (”scraping”) dan wel informatie op het platform te plaatsen is verboden, tenzij dit met expliciete toestemming van Primestreets gebeurt en hierbij gebruik gemaakt wordt van de door Primestreets aangeboden functionaliteit (bijvoorbeeld een API koppeling).

Artikel 15. Uitsluiting

Primestreets behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van het platform indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de Voorwaarden, onverminderd het recht van Primestreets om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het platform, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Primestreets en/of bij haar licentiegever. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties.
 2. Primestreets behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van het platform voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande toestemming van Primestreets – niet toegestaan het platform op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, met uitzondering van de op grond van Artikel 15 toegestane deeplinks. Het vermelden van Primestreets als bron maakt dat niet anders.
 3. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Uitgave dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de het betreffende platform Primestreets. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van content kunnen kosten verbonden zijn, waarvan de hoogte door Primestreets wordt bepaald.
 4. Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Primestreets is hij verantwoordelijk voor alle door Primestreets als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

Artikel 17. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de Advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Een Particulier Adverteerder en een Gebruiker die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan een geschil ten aanzien van de Advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden daarnaast voorleggen aan het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 18. Rubricering en inhoud Advertentie

 1. Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van het platform. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
 2. Naast de bepalingen in Artikel 6 van deze Voorwaarden, dient de inhoud van de Advertentie tevens te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Advertenties zoals weergegeven in het platform, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Artikel 19. Geverifieerd Verkoper

 1. Adverteerders wordt op het platform de mogelijkheid geboden de status van Geverifieerd Verkoper (“GV”) te bereiken teneinde door de Gebruiker te kunnen worden beoordeeld op betrouwbaarheid. De Adverteerder dient hiertoe zijn volledige adresgegevens aan Primestreets bekend te maken op de wijze zoals aangegeven op het platform.
 2. Een GV verplicht zich in redelijkheid al het mogelijke te doen om geschillen met een Gebruiker tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te brengen. Een GV verplicht zich voorts ten aanzien van iedere Overeenkomst op verzoek van Primestreets aan te tonen dat het product c.q. de dienst waarvoor is geadverteerd daadwerkelijk is geleverd aan de Gebruiker.
 3. Primestreets is gerechtigd de status GV in te trekken indien er (betalings)geschillen zijn tussen een GV en een Gebruiker, als er negatieve beoordelingen zijn inzake de betrouwbaarheid van GV en/of als misbruik plaats vindt van de GV status, zulks ter beoordeling van Primestreets .
 4. Een GV is verplicht wijzigingen in zijn NAW- en/of overige gegevens onmiddellijk schriftelijk aan Primestreets door te geven.